Schema de Ajutor de stat HG 807/2014 - Minim 1 Milion Euro

2582 vizualizări
Apelează
Descrierea Investiţiei

InAfaceri.ro nu este doar o firmă de consultanță, este cel mai mare Centru de Afaceri online din România. Împreună cu partenerii noștri, lideri de piață în domeniile financiare și legale, vă punem la dispoziție servicii profesionale complete de elaborare și depunere a proiectelor.

1. Când se pot depune proiecte?

Depunerea proiectelor este continuă până la 31.12.2023.

2. Pentru ce poți primi finanțare?

Pentru investiții în active fixe de înaltă tehnologie, active necorporale, constructie spatii, inchiriere spatii, necesare la realizarea de produse cu valoare adăugată mare.

3. Care este valoarea finanțării?

Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 1 milion € (curs de 4,5 lei/euro) – (finanțare nerambursabilă + contribuție proprie)
 • Regiunea Bucureşti Maxim 7,5 mil. €
 • Regiunea Vest și Regiunea Ilfov Maxim 26,25 mil. €
 • Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia Maxim 37,5 mil €
Proiectele care au o valoare totală sub 1 milion euro nu sunt finanțabile prin acest program. CONDITIE OBLIGATORIE – Ajutorul de stat plătit nu poate depăşi valoarea totală a contribuţiilor la taxe şi impozite la bugetul general consolidat al statului pe parcursul implementării proiectului (maxim 1 an) şi 5 ani de la data finalizării acesteia, care se poate prelungi cu 2 ani la cerere.

4. Care este valoarea aportului propriu necesar?

Firmele solicitante vor contribui la investiții în funcție de locația implementării astfel:
RegiuneaFinanțare Ministerul FinanțelorCofinanțare aplicant
Regiunea Bucureştimax. 10%min. 90%
Regiunea Vest și Regiunea Ilfov max. 35%min. 65%
Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Olteniamax. 50%min. 50%

5. Cine poate primi finanțare?

 • Microîntreprinderi (0-9 angajați), întreprinderi mici (10 – 49 angajați)/ mijlocii (50 -249 angajați)/ mari (peste 250 angajați) – numar mediu de angajați in 2019 si 2020.
 • întreprinderi cu vechime (minim 3 ani de activitate) si intreprinderi nou-inființate (firme inființate în anul depunerii sau care au desfășurat/nu au desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii) cu capital social de minim 100.000 lei.

6. Ce criterii trebuie să îndeplinească firma?

 1. Firma nu intră în categoria ”întreprinderilor în dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament. Astfel, NU sunt eligibile întreprinderile care se aflã în cel puțin una dintre următoarele situații: a. în ultimul an fiscal, jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate; b. raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5; c. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub valoarea de 1 (pentru întreprinderi mari).
 2. Rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
 3. Capitalurile proprii sunt pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat
 4. Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității.
 5. Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.
 6. Nu are legatura cu jurisdictii necooperante (prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului)
 7. Nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția
 8. Nu au primit o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă finală prin care s-a stabilit că întreprinderea sau acţionarii acesteia au săvârşit o încălcare a obligațiilor sale privind plata impozitelor sau a contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
Criterii suplimentare pentru ÎNTREPRINDERILE NOU-ÎNFIINŢATE: a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei; b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

7. Ce condiții trebuie să îndeplinească investiția?

Investițiile realizate trebuie să fie investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei activități economice noi. INVESTIȚIE INIȚIALĂ poate fi:
 1. realizarea unei investiții noi
 2. extinderea capacităţii unei unităţi existente
 3. diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate
 4. schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente
INVESTIŢIA INIŢIALĂ ÎN FAVOAREA UNEI NOI ACTIVITĂŢI ECONOMICE = investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă. ÎNFIINŢAREA UNEI UNITĂŢI NOI = crearea unui nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente. Atenție - Ministerul Finanţelor Publice poate revoca acordul de finanțare dacă se constată, ulterior emiterii acestuia, că investiţia a demarat anterior depunerii cererii de acord pentru finanţare.

8. Pentru ce se pot cheltui banii?

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără T.V.A. aferente realizării/achiziţionării de active corporale şi necorporale: a. ACTIVELE CORPORALE
 1. Realizarea de construcţii (spatiu de lucru) – doar Cheltuieli pentru investitia de baza (conform Deviz General)
 2. Cheltuieli cu chiria spațiului (max 22 lei/mp – ceea ce depășește nu se decontează). Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puţin pe perioada realizării investiţiei iniţiale şi cinci ani după data finalizării acesteia cu posibilitatea prelungirii valabilităţii cu cel puţin 2 ani.
 3. instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi
În cazul activelor corporale NU sunt eligibile: - achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule, etc., - cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor. b. ACTIVELE NECORPORALE
 1. brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală etc.
 2. costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei.

9. Ce obligații vei avea?

a. Să demarezi investiția în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare b. Să menţii investiția în stare de funcţionare pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării, cu posibilitatea de prelungire cu inca 2 ani c. Să achiți taxe şi impozite la bugetul general consolidat al statului (aferente investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct de aceasta) in VALOARE EGALA CU GRANTUL pe parcursul implementării şi 5 ani de la data finalizării acesteia

10. EXPERIENȚA ÎN DOMENIU

Cazul 1 - Societatea a activat în domeniul pentru care solicită finanțarea - se va prezenta o descriere a evoluţiei activităţii acesteia, în care se vor regăsi informaţii relevante privind experienţa în domeniu. Cazul 2 - Societatea NU a activat în domeniul pentru care solicită finanțarea - acţionarii sau managerii întreprinderii care au fost implicaţi în implementarea unor proiecte similare vor prezenta documente justificative privind experienţa în domeniu.
Date de Contact
Telefon:0741262060
Email:finantari@inafaceri.ro
Consultant Fonduri

COMISION LA SUCCES!

Scopul nostru este succesul tau!

CONTACTEAZĂ-NE

(+40) 741 262 060

inAfaceri.ro