Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole - până la 200.000 euro

4722 vizualizări
Apelează
Descrierea Investiţiei

InAfaceri.ro nu este doar o firmă de consultanță, este cel mai mare Centru de Afaceri online din România. Împreună cu partenerii noștri, lideri de piață în domeniile financiare și legale, vă punem la dispoziție servicii profesionale complete de elaborare și depunere a proiectelor.

TIPURI DE INVESTIŢII ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE

Anexa 8 la Ghidul Solicitantului conține lista codurilor CAEN aferente activităților pentru care sunt permise doar cheltuieli de dotare. Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:
 • Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
  • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;
  • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
  • activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;
  • industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;
  • fabricare produse electrice, electronice;
 • Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investiţii legate de furnizarea de servicii:
  • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
  • servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
  • servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
  • activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
  • servicii tehnice, administrative, etc.
  • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Proiecte de activități de agrement;
 • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
 • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării;
 • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
 • Investiții care susțin protecția mediului
  • Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4): a) Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor; b) Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri; c) Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare; d) construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor; e) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi; f) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

CONDIŢII MINIME OBLIGATORII/ DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.4, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submăsură;
 • Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul rural;
 • Sediul social al solicitantului trebuie să fie situat în spațiul rural;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;
 • Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentaţii tehnico-economice;
 • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
 • Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată în capitolul 8.1 PNDR (se va depune la Cererea de finanțare dovada solicitării către ANPM a evaluării impactului asupra mediului, urmând ca la momentul semnării contractului de finanțare să fie depus documentul final emis de ANPM pentru demararea investiției)
 • În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.
 • Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani, iar ultima plată nu va depăși data de 31 decembrie 2025.
Atenție! Sediul social și punctul/ punctele de lucru unde se realizează investiţia pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate în spațiul rural. Această condiţie va fi menţinută pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a proiectului. Avizul de conformitate cu SIDD-DD emis de ADI ITI se adaugă la categoria “Alte documente” din Cererea de Finanțare. Dacă solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 – aceste servicii nu vor mai fi incluse în Studiul de fezabilitate. Verificarea se va efectua la depunerea Cererii de Finanțare şi dacă se constată dubla finanţare, cheltuiala respectivă devine neeligibilă. Data deciziei de acordare a sprijinului reprezintă data semnării Contractului de Finanţare. În cadrul acestei submăsuri, un beneficiar poate solicita finanțare pentru unul sau mai multe proiecte, cu respectarea condițiilor de eligibilitate. Următoarele categorii de solicitanţi/ beneficiari pot depune proiecte în cadrul măsurilor/ submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014 - 2020, cu respectarea următoarelor condiţii, după caz:
 1. solicitantii/ beneficiarii/ membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistrati în registrul debitorilor AFIR, atât pentru programul SAPARD, cât şi pentru EURI/ FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare.
 2. solicitanţii care s-au angajat la depunerea Cererii de Finanţare prin declaraţie pe propria răspundere, că vor prezenta la data semnării contractului dovada cofinanţării private şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificarea AFIR, pot redepune/ depune proiect numai in cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul.
Pot depune proiecte aferente măsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020 şi solicitanţii care au depus astfel de proiecte în sesiunile anterioare şi care nu au prezentat proiectul tehnic la data prevăzută în notificarea AFIR.

Descarcă aici Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 6.4

Descarcă Anexa 9: Lista Zonelor cu Potențial Turistic Ridicat

Date de Contact
Telefon:0741262060
Email:finantari@inafaceri.ro
Consultant Fonduri

COMISION LA SUCCES!

Scopul nostru este succesul tau!

CONTACTEAZĂ-NE

(+40) 741 262 060

inAfaceri.ro